Zemin Etüdü ve Zemin Güçlendirme

Zemin Etüdü ve Zemin Güçlendirme

Yirminci yüzyılda başlayan ve günümüzde de süren hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme, gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde Türkiye'de de yapı alanlarının hızla tükenmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak her geçen gün yeni yapılaşma alanlarının açılması zorunlu hale gelmiştir. Bu yeni açılan alanlar zaman zaman yapılaşmaya uygun olmadığı ortaya çıkmış, bir başka deyişle taşıma gücü zayıf olan temel zemininin özellikleri gösteren alanların da yapılaşmaya açıldığı görülmüştür. Zayıf temel zeminlerinde karşılaşılan düşük taşıma gücü ve yüksek deformasyon sorunları ile zemin iyileştirme konusunda yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada, önce zemin iyileştirme tanımı ve gerekçesine değinilmiş, daha sonra zemin iyileştirme gerektiren zemin tipleri ele alınarak günümüzde yaygın kullanım alanı olan zemin iyileştirme yöntemleri irdelenmiştir. Günümüzde ihtiyaçların artması ve kullanılabilir iyi temel zemini özelliği gösteren yerlerin azalması, uygun olmayan zeminler üzerinde mühendislik yapılarının inşasını zorunlu hale getirmiştir. Büyüyen ve gelişen şehirlerde yeni imara açılacak yerler, sanayi bölgeleri ve entegre üretim yapan fabrikalar için ihtiyaca cevap verecek büyük alanların bulunması her geçen gün azalmaktadır. Bunun sonucu olarak, zayıf temel zemini özelliği gösteren alanlar istenmese de kullanıma açılmaktadır. Zayıf zeminler üzerine kurulan yapılaşma beraberinde birçok mühendislik problemini de gündeme getirmiştir. Sorunların çözümlenmesi için konu ile ilgili yeni yöntem ve teknikler geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de artık bu yöntemler sık ve yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Her zaman için mühendislik yapılarını zemin içinde ya da zemin üstünde yapma zorunluluğumuz vardır. İnşa edilecek olan bu yapılardan oluşan ve zemine aktarılan gerilmeleri, zeminin zararlı deformasyonlar oluşturmadan güvenle taşıması istenir. Fakat, yapı temel zeminleri her zaman istenilen bu özellikleri sağlamayabilir. Bu gibi durumlarda aşağıdaki önlemler alınarak iyileştirme yapılması gerekebilir.